การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III):
Prelude to World Class University
วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
31 July -1 August 2014 @ Bangkok Convention Centre,
On the 22nd Floor, Centara Grand at Central World, Bangkok, Thailand
ขอขอบพระคุณผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในงาน ไม่ว่าจะเป็น อภิปราย บรรยาย และนิทรรศการ
ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
สามารถเข้าร่วมงาน โดยลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อได้ที่ www.nrusummit3.org
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 - ประกาศเมื่อ 19/05/2014 12:38:36
การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III):
Prelude to World Class University 
วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
31 July - 1 August 2014 @ Bangkok Convention Centre, 22nd Floor Centara Grand Central World, Bangkok, Thailand


ลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อได้ที่ www.nrusummit3.org
เอกสารและเทปบันทึก ปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ - ประกาศเมื่อ 23/05/2013 08:53:45
เอกสารและเทปบันทึก ปาฐกถาพิเศษ
“ผลกระทบของงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อวงวิชาการและสังคม”
โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประเภท : PDF จำนวน 2 ไฟล์ (ไฟล์แนบ)
ประเภท : VDO ความยาว 60 นาที http://youtu.be/pzyJP4ZN7KY
เอกสารแนบ: ศ.ดร.เจตนา.pdf
รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา - ประกาศเมื่อ 22/05/2013 14:55:16
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับสมัครงานตำแหน่ง
-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิชาการ 

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิปริญญาโท หรือ  ปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาวิชา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-ประสานงานและให้ข้อมูลเชิงวิชาการแก่คณะกรรมการบริหารสำนักบริหารฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมหาวิทยาลัยต่างๆในด้านวิชาการ ทั้งกลุ่มโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) 9 แห่ง และกลุ่มมหาวิทยาลัยในโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา (HERP) 70 แห่ง
-จัดประชุมวิชาการ จัดการงานเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล ให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราค่าจ้างตามระเบียบของสำนักบริหารโครงการฯ
-วุฒิปริญญาเอก  อัตราไม่เกินเดือนละ 30,000.- บาท
-วุฒิปริญญาโท    อัตราไม่เกินเดือนละ 25,000.- บาท

สถานที่ทำงาน
-สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
128/356 ชั้น 33 เอ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

การสมัคร
-แนบไฟล์เอกสารประกอบด้วย  CV และ Transcript มายัง pmtnewgroup@gmail.com
ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556

การพิจารณา
-คัดกรองใบสมัครตามคุณสมบัติที่ประกาศรับสมัคร โดยจะส่ง e-mail เชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการข้ารับการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล
กำหนดการ "การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติครั้งที่ 2" - ประกาศเมื่อ 04/05/2013 08:12:02

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
07:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน

09:00 – 10:00 น. ปาฐกถาพิเศษ “ผลกระทบของงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อวงวิชาการและสังคม”
โดย ศ.ดร. เจตนา นาควัชระ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

10:00 – 12:00 น. เสวนาพิเศษ “ความพร้อมในการแข่งขันของการอุดมศึกษาไทยบนเวทีประชาคมอาเซียน”
โดย 1) คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย และอดีตอธิบดีกรมอาเซียน
2) ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ14:00 – 14:45 น. พิธีเปิดการประชุม
โดย นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กล่าวเปิดประชุมพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยายและถ่ายภาพร่วมกัน
และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการนำไปใช้ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
กล่าวรายงานโดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

14:45 – 15:30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยโลกตามนโยบายรัฐบาล”
โดย ศ.ดร. ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

15:30 – 17:00 น. เสวนาเชิงวิพากษ์ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยโลกตามนโยบายรัฐบาล”
โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ร่วมกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. วันชัย ดีเอกนามกูล


วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556
07:00–09:00 น. ผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ติดโปสเตอร์

09:00–11:30  น. หัวหน้าโครงการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จำนวน 297 เรื่อง

13:00–16:30 น. นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นแบบบรรยาย จำนวน 23 เรื่อง

16:30–17:00 น. พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ พิธีปิดการประชุม
การเข้าร่วมงานและการลงทะเบียน - ประกาศเมื่อ 05/03/2013 15:13:04
ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการประชุมฯได้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในการประชุมฯประกอบด้วย 

-  การอภิปราย/บรรยายพิเศษ

-  บูธแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 9 แห่ง

-  การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

ลงทะเบียนออนไลน์ ระหว่าง วันที่ 18 มีนาคม 2556 - วันที่ 19 เมษายน 2556

การประชุม 13th SCA Conference

The 13th Science Council of Asia Conference and International Symposium

Call for Paper: Click   (ขยายเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่ 28 ก.พ. นี้)

Registration  : Click

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16942 ครั้ง